Obróbka metali

Obróbka metali polega na zmianie wszelkich właściwości fizycznych i chemicznych metalu. Wyróżniamy następujące rodzaje obróbki metali:

  • obróbka plastyczna: proces polegajacy na zmianie plastyczności danego metalu. Plastyczność to zdolność metali do odkształcania się nie tracąc spójności. Do takich procesów obróbki zaliczamy: walcowanie, prasowanie, ciągnienie i kucie. Obróbka plastyczna może odbywać się na zimno i na gorąco;
  • obróbka cieplna: obróbka polegająca na odpowiednim nagrzaniu, wygrzewaniu i chłodzeniu do zadanych temperatur w celu zmiany jego właściwości mechanicznych i plastycznych doprowadzając do zmiany struktury;
  • obróbka skrawaniem: rodzaj obróbki ubytkowej, polegającej na zdejmowaniu, ścinaniu odpowiednich części obrabianego przedmiotu. Ścinki te nazywamy wiórkami;
  • obróbka chemiczna: proces chemicznego oddziaływania na powierzchnie obrabianego przedmiotu w celu wytworzenia określonej powłoki ochronnej, zabezpieczajacej przed korozją i zwiększenia wytrzymałości materialu;
  • obróbka cieplno-chemiczna: czynności wykonywane pod wpływem ciepła i substancji chemicznych.